Reservatioun fir d'Grill-Fest

Donneschdes, de 13. Mee 2021

Präis vum Menü:

Kanner bis 12 Joer = 10 € (Pouletshämmchen)

Erwuessener = 20 € (1/2 Poulet)